BIZ hakda

Üstünlik

 • kompaniýasy

kompaniýasy

Giriş

Ningbo Joiwo Partlama garşy Ylym we Tehnologiýa Ş.Telefon bölekleriniň köpüsini özümiz öndürýäris we bu bahadan we hil gözegçiliginden has artykmaçlyk berýär.Telefonlarymyz türmelerde, mekdeplerde, gämi, nebit we nebit buraw platformasynda we ş.m. giňden ulanylýar. Türme telefonlarymyz ABŞ, Europeewropa we Eastakyn Gündogardaky müşderilerimizdenem gowy abraý gazandy.

 • -
  2005-nji ýylda esaslandyryldy
 • -
  18 ýyl iş tejribesi
 • -
  20000 önümçilik meýdany
 • -
  4 Haryt seriýasy

önümleri

Innowasiýa

 • Aýratyn wandal çydamly türme IP takyk telefon-JWAT906 üçin telefon

  Vörite wandal garşy ...

  Önümiň tanyşdyrylyşy Türme telefony, ygtybarlylygy, netijeliligi we howpsuzlygy birinji orunda durýan türme düzediş edaralarynda ses aragatnaşygy üçin niýetlenendir.Elbetde, bu telefon öz-özüne hyzmat edýän banklarda, stansiýalarda, koridorlarda, howa menzillerinde, gözel ýerlerde, meýdançalarda, söwda merkezlerinde we beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.Telefonyň korpusy poslamaýan polatdan, gaty galyňlygy bolan gaty güýçli materialdan ýasalýar.Gorag derejesi IP65, zorluga garşy derejesi bolsa ...

 • Kiosk-JWAT151V üçin açyk açyk IP Wandal Proof Jemgyýetçilik gyssagly telefon

  Açyk IP-de çalt aýlamak ...

  Önümiň tanyşdyrylyşy JWAT151V Wandal Proof Jemgyýetçilik gyssagly telefon, Kiosk telefon ulgamynyň netijeli çözülmegi üçin döredildi.Telefonyň korpusy SUS304 poslamaýan polatdan (sowuk rulonly polat islege bagly), poslama garşylyk we okislenme garşylygy, 100 kg güýç güýji alyp bilýän ýokary dartyşly telefondan.Diwara gurmak we sazlamak gaty aňsat. Jaýy we arka gapagyny 4 nurbat arkaly düzeltmek aňsat. Panelde 5 tizlikli jaň düwmesi we düwmäniň mukdary bar ...

 • Wanda çydamly poslamaýan polat Uly ölçegli türme diwary Jail-JWAT147 üçin telefon

  Wanda çydamly menek ...

  Önümiň tanyşdyrylyşy Bu telefon poslamaýan polatdan, poslama garşy, okislenmä garşy, ähli ýüzler lazer bilen kesilen ýa-da ajaýyp görnüş üçin gönüden-göni galypdyr.Tamper nurbatlaryň üsti bilen gurmak ýönekeý. Telefonyň hemmesinde jaýy berkitmek üçin howpsuzlyk nurbatlary bar.Aşakdaky grommet, trubkaly şnur üçin has berk howpsuzlygy üpjün edýär.Panelde görkezmek üçin bir zat ýazyp bilýän windows görkezme kartasy bar. Goşmaça berkitmeler üçin çydamly howpsuzlyk nurbatlary bilen enjamlaşdyrylan ...

 • Mini diwar kiçi göni jaň jaňy Saglyk merkezi-JWAT132 üçin türme telefonlary

  Mini diwar kiçi göni ...

  Önümiň tanyşdyrylyşy JWAT145 Göni aýlaw jaňy Türme telefony ygtybarly howpsuzlyk aragatnaşyk ulgamyny döretmek üçin döredildi.Telefon SUS304 poslamaýan polatdan ýa-da sowuk togalanan polatdan saýlanyp bilner, Poslamaýan polat material poslama has çydamlydyr. Oredaragly şnur telefony 100 kg-dan gowrak dartyş güýjüni üpjün edip biler. Goşmaça güýç we çydamlylyk üçin çydamly howpsuzlyk nurbatlary bilen üpjün edilendir. artiniň öňüni almak üçin kabeliň girelgesi telefonyň arka tarapynda ...

 • Keselhana-JWAT139 üçin berk ýapyk telefon telefony

  Içerki ýapyk telefon ...

  Önümiň tanyşdyrylyşy JWAT139 Wandal Proof Payphone Jemgyýetçilik telefony hassahananyň telefon ulgamynyň netijeli çözülmegi üçin döredildi.Telefonyň korpusy SUS304 poslamaýan polatdan (sowuk rulonly polat islege bagly), poslama garşylyk we okislenme garşylygy, 100 kg güýç güýji alyp bilýän ýokary dartyşly telefondan.Diwara gurmak we sazlamak gaty aňsat. 4 sany nurbat arkaly jaýy we arka gapagyny düzeltmek aňsat. Paneliň bir ses dolandyryş düwmesi we bir tizlikli diasy bar ...

 • Türme koridory-JWAT137D üçin sowutly tussag gönüden-göni Voip Analog telefon

  Maragly tussag göni ...

  Önümiň tanyşdyrylyşy JWAT137D Wandal Proof Köpçülikleýin türme telefony, türme telefon ulgamynyň netijeli çözülmegi üçin döredildi.Telefony poslamaýan polatdan ýa-da sowuk rulondan, poslama we okislenmä garşy SUS304 saýlap bolýar.Bellik edip bilýän windows görkezme kartasy bar.Panelde görkezmek üçin bir zat ýazyp bilýän penjire görkezmesi bar. Arka gapdalda, emeli zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin kabel girelgesi bar. Doly sink erginli açar ...

 • Güýçli diwar, ses dolandyryş düwmesi-JWAT137 bilen tussag edilen telefon

  Berkidilen diwar ...

  Önümiň tanyşdyrylyşy JWAT137 Wandala çydamly Köpçülikleýin tussag telefon, ygtybarly türme telefon ulgamy aragatnaşygy üçin döredildi.Telefonyň korpusy SUS304 poslamaýan polatdan (sowuk rulonly polat islege bagly), poslama garşylyk we okislenme garşylygy, 100 kg güýç güýji alyp bilýän ýokary dartyşly telefondan.Diwara gurmak we sazlamak gaty aňsat. Jaýy we arka gapagyny 4 nurbat arkaly düzeltmek aňsat. Goşmak üçin çydamly gorag nurbatlary bilen enjamlaşdyrylan ...

 • Gyzgyn liniýa Düzediş instituty-JWAT135 üçin “Wandal Proof” jemgyýetçilik telefony

  Gyzgyn liniýa Awtomatiki dia ...

  Önümiň tanyşdyrylyşy Joiwo-nyň “Auto Dial Vandal Proof”, “Zerur telefon liniýasyna jaň etmeýän telefon”, türmä baryp görýän ýerler, umumy ýaşaýyş jaýlary, düzediş edarasy, gözegçilik otaglary, hassahanalar, polisiýa merkezleri, bankomatlar, howa menzilleri, stadionlar, derwezeler we girelgeler üçin göni goşa aragatnaşyk üpjün edýär.2005-nji ýyldan başlap, ISO9001, FCC, CE, Rohs şahadatnamasyny tabşyran türme telekommunikasiýasynda gözleg we inerener bilen hünärmenler toparymyz.Joiwo türme ulgamy aragatnaşygy üçin ilkinji saýlan zadyňyzdyr....

Mysal üçin gözlegler

HABARLAR

Ilki bilen hyzmat

 • telefon telefony adn jak

  Duýduryş ulgamy üçin telefon jakynyň funksiýalary haýsylar?

  Telefon jaklary duýduryş ulgamlarynda, esasanam ýangyn howpsuzlygy we adatdan daşary ýagdaýlarda möhüm rol oýnaýar.Fireangyn söndüriji telefon jaklaryny öňdebaryjy öndüriji we üpjün ediji hökmünde SINIWO duýduryş ulgamlarynyň esasy wezipelerine laýyk gelýän ýokary hilli önümleri bermäge borçlanýar.Hünärmenler toparymyz ...

 • senagat metal klawiatura

  Näme üçin metal klawiaturalar köplenç özleşdirilýär?

  “Uyaýu Sýanlong Aragatnaşyk Senagat Co., Ltd.” birnäçe ýyl bäri senagat metal klawiatura pudagynda yzygiderli oýunçy bolup gelýär.Önümçilige güýçli üns bermek bilen, öz iş tehnologiýalaryny yzygiderli kämilleşdirip, aýratyn solutio üpjün edendigi üçin mynasyp abraý gazandylar ...